Düğün Salonu Açmak İstiyorum Diyenler için !

Wedding Group Turkey / General  / Düğün Salonu Açmak İstiyorum Diyenler için !

Düğün Salonu Açmak İstiyorum Diyenler için !

 

Düğün salonu kurmak istiyorum diyenlere

Düğün Salonu Açmak İstiyorum,Düğün salonu açma maliyeti,Düğün SALONU Açmak,Düğün Salonu işletmesi için bayilik,Düğün sektörü trendleri,Düğün salonu açma şartları,Düğün salonu açmak için gerekli belgeler,Düğün salonu nasıl açılır,düğün salonu açma maliyeti,düğün salonu açmak için kredi,prefabrik düğün salonu,düğün salonu açmak karlı mı,düğün salonu açmak için gerekenler,kır düğün salonu açmak maliyeti,düğün salonu açmak ne kadara mal olur,düğün salonu açmak maliyeti
Düğün salonu kurmak istiyorum diyenler için işte size öneriler ve detaylar !
 

 • Çevrenizdeki rekabeti inceleyin. Diğer düğün salonlarını araştırın. Salonlarda sunulan hizmetler ve fiyat listeleri hakkında mümkün olduğunca bilgi toplamaya çalışın. Düğün salonlarına telefon açın ve sanki evlenecekmişsiniz gibi bilgi almaya çalışın veya bütün bunları sizin için yapması için bir arkadaşınızı görevlendirin.
 •  Gayrimenkul firmalarına gidin ve işletmeniz için en uygun yeri bulun. Farklı büyükteki düğünlerin yapılabileceği kadar büyük ve gelen misafirlerin araçlarını park etmeleri için park yeri olan bir bina bulmaya çalışın. Eski konaklar, toplantı salonu olan oteller ve malikaneler ihtiyaçlarınızı karşılayacak seçenekler arasındadır. Başka etkinlikler içinde kullanılabilecek ve başarılı bir çıkış yapmanızı sağlayacak bir mekan bulmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.
 •  Romantik bir hava yaratmak için mekanı yeniden düzenleyin. Duvarları yeniden boyayın, yer döşemelerini değiştirin ve tamire veya yeniden dekore edilmeye ihtiyaç duyulan bütün alanlara çeki düzen verin.  Sıradan bir mekan yerine göz alıcı bir salon yaratın.  Güzel bir bahçe yaratmak için bir peyzaj firması ile anlaşın.
 •  Düğün salonunuzu en iyi şekilde temsil edecek broşürler hazırlayın. Broşürlerinizde düğün salonunuzu güzel gösterecek profesyonel fotoğraflar kullanın. Paketlerin ve fiyatların ana hatlarını belirten ayrı sayfalar hazırlayın böylece müşteriler kendileri için uygun olanları seçebilirler. Ayrı sayfalardan oluşan fiyat listeleri hazırladığınız taktirde fiyatlar değiştiğinde renkli broşürler bastırmak zorunda kalmazsınız.
 •  Düğün salonunuzun tanıtımını yapın. Düğün fuarlarına ve gelinlik defilelerine katılarak potansiyel müşterilerinizle kişisel olarak tanışın. Çiftlerle yapılan bütün görüşmelere siz de katılın ki ilgili ve hevesli olduğunuzu görsünler. Üzerlerinde düğün salonunuzun isminin basılı olduğu tükenmez kalemler, buzdolabı magnetleri, not defterleri dağıtın.
Düğün yapılsa da yapılmasa da ödemenizi almak için bütün çiftlerle sözleşme imzalayın.

Gelinlerle ne kadar çok ilgilenirseniz o kadar iyi para kazanırsınız
 
Belediye ve Resmi Başvuru Detayları
Yasal olarak belediyeye müracaatınızı yaparsınız.
Yatırımcıların desteklenmesi beldeye ve belediyeye de elbette yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Ancak yasal prosedürlerin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in Ortak hükümlere dair “İşyerlerinde aranacak genel şartlar” başlıklı 5 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması şarttır. Bu gibi tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken, bu binaların yapı kullanma izin belgesin de işyeri olarak belirtilmesi gerekmektedir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 9 uncu ve 10 uncu fıkraları “İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yetkili idarelerin ilgili birimleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır. Kollukça, izin almadan açıldığı tespit edilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri düzenlenecek bir tutanakla kapatılmak üzere yetkili idareye bildirilir.
Yetkili idare yapılan bildirim üzerine izin almadan açılan yeri kapatarak en geç üç gün içinde kolluğa bilgi verir.”, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Encümenin görev ve yetkileri” başlıklı 34 üncü maddesinin (e) bendi “Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.”, 1608 sayılı Kanunun 3.1.1940 tarih ve 3764 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi “Belediye meclisi ve encümenlerinin kendilerine kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetki dairesinde alacakları kararlara aykırı hareket edenlere ve belediye kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin yasakladığı veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara 50 liraya kadar hafif para cezası düzenlemeye ve üç günden on beş güne kadar ticaret ve sanat icrasından men’e ve Türk Ceza Kanununun 536, 538, 557, 559 ve 577 nci maddeleriyle 553 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı cezaları tayine belediye encümenleri salahiyettardır….” hükümlerini taşımaktadır.
Bu hükümler çerçevesinde, ruhsatsız olarak açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri gerek belediyenin ilgili birimleri tarafından tespit edildiğinde, gerekse kolluk tarafından tespit edilerek bu konuda düzenlenen tutanağın belediyeye gönderilmesi üzerine kapatılacaktır.
Kapatma cezası, 5393 ve 1608 sayılı Kanunlar gereğince belediye encümenince verilecektir. İşyerinin izinsiz çalıştığına dair tespit kolluk tarafından yapılmış ve tutanak gönderilmişse, bu konuda alınan encümen kararının belediyenin ilgili birimince uygulanmasını müteakip, sonuç en geç üç gün içinde kolluğa bildirilecektir.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerini açarak işletecek olanlardan ne tür belgeler isteneceği Yönetmelik ekinde gösterilen örnek-1’de yer almış olup, 36 ncı maddede sayılan belgeler umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerden istenecektir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendine göre “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği kararı aranacaktır.
10.8.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Ortak hükümler” başlıklı 5 inci maddesinin (e) bendinde, “Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması”, (h) bendinde “Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması”, “İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler” başlıklı 30 uncu maddesinde “İçkili yer bölgesi; a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında, b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde, c) Otogar ve otobüs terminallerinde, d) Resmî ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde, tespit edilemez. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (a) bendinde belirtilen yerler için mahallî şartlar dikkate alınarak belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından belirli bir mesafe, tayin ve tespit edilir.”, 32 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında “Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur.
Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz.
Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.”, Sorunuzda bahsi geçen düğün salonu için anılan Yönetmeliğin Ek-1 H/d kısmında yer alan özellikler aranacak olup, açık alanlara düğün salonu ruhsatı verilmesi mümkün değildir. Ancak, bu husus çay bahçesi veya benzeri yerlerde usulüne uygun izin alınarak gerektiğinde düğün yapılmasına engel teşkil etmeyeceği görüşündeyiz.
 
 
Düğün salonu nasıl açılır?
1 – Faaliyette bulunmak istediğiniz bölgede bir düğün salonuna ihtiyaç olup olmadığından emin olun. Fizibilite çalışmaları yapın ve rekabeti araştırın. Notlar alın ve metrekare, salon kişi limitleri, kira ücretleri ve etkinlik hizmetleri içeren tanıtım malzemelerinden toplayın.
2 – Nişinizi belirleyin. Bulunduğunuz bölgede yoğun bir rekabet varsa bu işe başlarken niş belirlemeniz hayati önem taşır. Hedef kitlenizin özelliklerini tanımlayın. Belirlediğiniz hedef kitleye göre pazarlama faaliyetleri yürütmeniz gerekecektir. Düğün pazarına odaklanın ve gelinlik mağazaları ve düğün organizatörleri ile iyi ilişkiler kurun. Şirket müşterilerini hedefleyecekseniz işletmelerle ve işletmelerin etkinliklerini planlayan organizasyon firmaları ile ilişkiler kurmanız gerekir.
3 – İş planı hazırlayın. Bu iş planı işletme amaçlarınızı, hedef kitlenizi, gerekli olan insan gücünü ve başlangıç sermayesini tanımlayacak olan bir yol haritası olacaktır. İş planları genellikle vergileri, sigortaları, aylık masrafları, kamu masraflarını, çalışan maaşlarını, reklam ve pazarlama masrafları ile ilgili bütçeyi de içerir. İş planı hazırlamak için bir uzmandan yardım alabilir veya internet üzerinde ki şablonları kullanabilirsiniz.
4 – Faaliyetleri finanse edin. İş kurmak için ihtiyacınız olan para, başlangıç masraflarının ve aylık faaliyet giderlerinin hesaplanmasından sonra ortaya çıkar. Buradaki en büyük masraf mekanın kiralanmasına, satın alınmasına veya inşa edilmesine gidecektir. Yer döşemeleri, duvar kağıtları, ışıklandırmalar, tuvaletler ve mutfağın düzenlenmesi yeniden yapılandırma masraflarına girecektir. Örneğin işe var olan bir yerden başlayacaksanız dans pistinin ve orkestra alanının düzenlenmesi gerekebilir. Kişisel birikiminiz, aileniz veya arkadaşlarınız tarafından verilen borçlar, ticari banka kredileri ve sermaye yatırımları finansman seçenekleri arasındadır.
5 – Bağlı bulunduğunu belediyenin internet sayfasına girerek başvuru formlarına ulaşın. Gerekli belgeleri ilgili kurumlardan aldıktan sonra belediyeye başvuru formunuzla müracaat edin. İşletmenizi başarılı bir şekilde yönetmek istiyorsanız gerekli olan ruhsat ve izinleri almanız gerekir. Ayrıca vergi dairesine başvurarak vergi işlemlerinizi halledin. Düğün salonunuzda alkollü içecek servisi de yapacağınızdan içki ruhsatı da almanız gerekecektir. Mutfak ve tuvaletlere dikkat etmeniz gerekecektir çünkü bu alanlar resmi kurumlar tarafından denetime tabi tutulacaktır.
6 – Düğün salonunuzu dekore edin. İç mimar kiralayabileceğiniz gibi kendiniz de bu işi yapabilirsiniz. Düğün salonunun temiz olması ve profesyonel bir tasarıma sahip olması gerekir. Bir iç mimar duvar kağıtları, sofra örtüleri ve halılarla ilgili fikir verebilir.
7 – Düğün salonunuz için sandalyeler ve masalar, mobilyalar, büfe masaları ve iç mekan bitkileri gibi dekorasyon malzemeleri alın. Masa örtüleri ve sofra takımları kiralanabilir çünkü müşteriler kendi etkinliklerini organize etmek isteyebilirler.
8 – Banket müdürü, etkinlik koordinatörü, satın alma koordinatörü ve garsonları işe alın.
Düğün salonu açma şartları
1- Düğün salonu amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.
2- Düğün salonunun havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma klima sistemi ile yapılacaktır.
3- Düğün salonununda dinlenme yeri, kıyafet değiştirme odası ve salondan ayrı uygun bir yerde bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.
4- Salonda üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
5-Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan düğün salonlarında, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Mutfak, salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır.
Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır.
Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
6- İtfaiye raporu alınacak ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
7- Giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir. Yangın çıkış kapısı dışa açılır ve çift kanatlı olacaktır.
9- Düğün salonlarında bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.
10- Girişte bankolu vestiyer ve boy aynası olacaktır.
11- Salonda orkestra yeri ile oyun pisti olacaktır.
12- Çalışanlar, sanatçılar ve gelin ile damat için soyunup giyinmeye elverişli ayrı ayrı odalar bulunacaktır.
13- Servis odası bulunacaktır.
14- Salonun dışında işçilerin soyunma dolapları bulunacaktır.
15- Zeminler kolay temizlenebilir özellikte olacaktır.
16- 1 adet ecza dolabı ve malzemeleri
Düğün salonu açmak için gerekli belgeler
1- Başvuru formu.
2- Adres belgesi( Tapu Fotokopisiyle İmar İşleri Müdürlüğü Numarataj Servisinden Alınacak-Kira Kontratı ve Yangın Tüpü Faturası Bu Adrese Göre Düzenlenecek)
3- Tapu fotokopisi. (Tapudan değişiklik olmadığına dair son 3 aylık tasdikli onay yaptırılacak)
4- Binanın kullanma izin belgesi. (Belediye veznesine imar suret harcı yatırılarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü iskan servisinden onaylatılacak.)
5- Kira sözleşmesi. (Noterde mal sahibiyle yazılacak)
6- Yangın tüpünün faturası ( CE BELGELİ ) ve belediye veznesine yangın raporu harcı yatırılarak İtfaiye Müdürlüğünden yangın raporu alınacak.
7- Oda faaliyet belgesi
8- Sicil tasdiknamesi
9- Yerleşim yeri ve adres bilgisi.(Nüfus Müdürlüğünden alınacak.)
10- Sağlık raporu.
11- Sabıka kaydı
12- Eğer şirketse imza sirküleri ,Ticaret sicil gazetesi ve şirket ana sözleşmesi fotokopileri
13- Devir yapılacak ise devir sözleşmesi
14- Nüfus cüzdanı fotokopisi( 3 adet)
15- 3 adet fotoğraf
16- Gürültü ölçüm monitörünün faturası
17- Sgk beyanı olacak çalışanların kimlik fotokopileri
18- Maliye yoklama fişi
Düğün salonunuz için bazı detaylar
Düğün sektörü trendlerini yakından takip edin. Renkler, temalar, menüler ve diğer etkinlik planlama konuları ile ilgili güncel gelişmeleri sürekli araştırın.
İnternet sitesi ve sosyal medya hesapları açarak görünürlüğünüzü arttırın.
Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine uyduğunuzdan emin olun.
Uyarılar
Yasal gereklileri doğru şekilde yerine getirmek için bir avukatla anlaşın.
Düğün salonu açma maliyeti
Düğün salonun açmanın maliyeti birçok kritere göre değişmektedir. Düğün salonunun büyüklüğü, dekorasyonu, lokasyonu, çalışan sayısı vb. kriterler bunların başında gelir. Ortalama maliyet 50.000 TL’den başlar ve 300.000 TL’lere kadar çıkabilmektedir.
Düğün SALONU Açmak veya Düğün Salonu işletmesi için bayilik fırsatlarından faydalanmak için lütfen bilgi isteyiniz.
 

MÜŞTERİ GARANTİLİ KIR DÜĞÜN SALONU BAYİLİK FIRSATI

MÜŞTERİ GARANTİLİ KIR DÜĞÜN SALONU BAYİLİK FIRSATI

Değerli Girişimci Yatırımcı Temsilci Adayımız,

‘’MÜŞTERİ GARANTİLİ KIR DÜĞÜN SALONU BAYİLİK FIRSATI ‘’

Türkiye’nin En Çok Düğün Davet Organizasyon Hazırlıkları talebi alan, En çok ziyaret edilen ve Düğün Davet Evlilik Hazırlıkları Sektörünün Nabzını tutan WEDDİNG GROUP TURKEY  olarak
Siz Değerli Sektör Girişimcileri ile çalışma birlikteliği sağlamaktan memnuniyet duyacağız .

Bildiğiniz üzere
Düğün, davet, seminer, toplantı, konser ve piknik gibi etkinliklerin sayısının artması, bu etkinlikleri yapan organizasyon Kır Düğün Salonu ve Açık Hava Kır Etkinlik Mekanlarına olan talebi de artırıyor. Bu nedenle son yıllarda en çok ilgi gören işlerinden birini de “Etkinlikler ve organizasyon” oluşturuyor.

Amacımız;
Bu hızla yükselen sektörde, yer almak isteyen girişimcilerle hem çok yoğun iş portföyümüzü paylaşmak hem de bu sektörde başarılı olmalarını sağlamaktır.

1. Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  bedeli 8.500 USD
Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  Franchise almak isteyen girişimcilerden yıllık 8.500 USD Talep edilmektedir.
Bunun karşılığında hem isim hakkı, hem de 7 gün süren geniş kapsamlı bir organizasyon eğitimi verilmektedir.
Organizasyon işinin incelikleri, müşteri ile iletişim kurma, organizasyonun operasyon işleri, satış ve pazarlama teknikleri gibi derslerin verildiği bu eğitimler sizlere büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

2. Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  alan girişimcilere lojistik, personel ve tanıtım desteği de sağlanmaktadır.

3. Müşteri Yönlendirme Garantili 150 iş bağlantısı
Girişimciler için en önemli noktalardan biri de onlara iş portföyü garantisi sağlamaktır.
Wedding Group Turkey olarak girişimcilere yıllık 150 adet Düğün davet ve organizasyon talebi yönlendirme bağlantı garantisi vermekteyiz.

“En küçük organizasyondan 5–6 Bin YTL kazanmak mümkün. Eğer bu, büyük çaplı davet olursa 15–20 Bin YTL kazanmakta mümkündür.
O nedenle talep ettiğimiz 8.500 USD franchise bedelini, şirketi kurduktan sonra rahat rahat karşılayabileceksiniz”.

4. Yıllık 150 adet organizasyon hazırlığı ve Düğün Hazırlığı yapan özel müşteri portföyümüzden sizde faydalanarak satış sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz…( İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir Harici illerde 100 adet yönlendirme garantisi verilir.)

WEDDİNG GROUP TURKEY Gloria Garden Lounge Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  Sistemi Detayları
Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  Sistemi
Ürün Hizmet Kapsamı : Düğün, Davet, Balo,Etkinlik ve Toplantı salonları
Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  Veren Firma : GLORİA GARDEN LOUNGE – WEDDİNG GROUP TURKEY
Firmanın Kuruluş Yılı : 2000
Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  Vermeye Başladığı Yıl : 2008
Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  Sayısı : 4
Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  Giriş Bedeli : 8.500 EURO
Gerekli Ortalama Sermaye : Etkinlik,Toplantı ve Davet Salonu  250.000 TL – 1.000.000 TL arası

Wedding Group Turkey Gloria Garden Lounge Davet Düğün Salonu Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  Şartları

Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  adaylarında aranan şartlar; organizasyon kabiliyeti olan,vizyon sahibi,kendine güvenen ve insiyatif üstlenebilen  hizmet sektörünün gereklerini bilen yenilikçi kişiler.

Etkinlik Davet Salonunda aranan şartlar;konsepte göre; Davet ve Toplantı Etkinlik Salonları için : 300 m2  – 1.000 m2 arası alan ve yerler
Girişimci Ortağımız

 • Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  alan yatırımını kendi yapar.
 • İşletme Yatırımcı adına kurulur.
 • İşletmeyi yönetir, pazarlama ve satışı kendi yapar.
 • 3 yıllık Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  anlaşması yapılır.
 • Başlangıçta sisteme giriş bedeli olarak 8.500 € alınır.
 • Anlaşma süresinin bitiminde taraflar isterse rayiç bedel ile süre 3 yıl için uzatılır.
 • Franchise eğitimine katılır.

Wedding Group Turkey Gloria Garden Lounge Davet Düğün Salonu Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  Destekleri

Eğitim,Danışmanlık, Yer Seçimi, Proje,Tanıtım Reklam, Pazarlama, Finansman, Personel Temini
Düğün Salonu Yatırım Danışmanlığı
Düğün Salonu Proje çizimi
Proje uygulama
Düğün Salonu Ekipman Kiralama ve Satınalma
Düğün Salonu İşletme Danışmanlığı
Satış Pazarlama
Banket servis ve operasyon yönetimi
İnsan kaynakları ve ekip Kurma
Düğün Salonu İşletme Eğitimi
Kurumsal Kimlik ve Kurumsal Yapılanma
Sektörel Etkinlik Yönetimi
Medya Planlama ve Pazarlama
İyi bir işbirliği olması Dileğiyle

Wedding Group Turkey Gloria Garden Lounge Davet Düğün Salonu Girişimci Yatırımcı Danışmanlık  İletişim Bilgileri

Wedding Group Turkey
Düğün Davet ve Evlilik Hazırlıkları Merkezi
Wedding Group Turkey
[email protected] 
www.weddinggroupturkey.com 
Mobil Tel :+ 90 532 385 10 52  WhatsApp Messenger hattı için +90 535 712 78 23
Tel            +90 216 650 87 86 Pbx
 
 

No Comments

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.